Samenvatting van het financieel overzicht

Omzet & Financieel overzicht

Omzet

In vergelijking met een uitzonderlijk sterk 2010 steeg de geconsolideerde omzet¹ van Bekaert met 2,4%. Dit was het resultaat van aanhoudende groei in de eerste helft van 2011 en een omzetdaling in de tweede jaarhelft, vooral ten gevolge van de dramatische evolutie in de marktvraag en prijszetting voor de zaagdraadactiviteiten.
Sterke volumes in bijna alle activiteitenplatformen behalve zaagdraad stuwden een organische omzetgroei van 5,1%. De nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen (-1,1%) en wisselkoersschommelingen (-1,6%) hadden een negatief effect op de groei. De stijging van de gezamenlijke omzet² was voor 4,9% toe te schrijven aan organische groei. Zowel de nettobewegingen van acquisities en desinvesteringen (-0,8%) als de wisselkoerseffecten (-1,2%) waren licht negatief.

Financieel overzicht

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 9 mei 2012 voorstellen om een brutodividend uit te keren van € 0,5 per aandeel. Dit brengt het totale brutodividend (met inbegrip van het interim dividend van € 0,67 dat betaalbaar werd op 17 oktober 2011) op € 1,170 in vergelijking met € 1,667 vorig jaar. Het dividend van € 0,5 zal, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, betaalbaar worden vanaf 16 mei 2012.

Resultaten

Bekaert heeft een operationeel resultaat vóór eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) geboekt van € 281 miljoen. Dit stemt overeen met een REBIT-marge op omzet van 8,4%. De eenmalige kosten bedroegen € 12,4 miljoen en hadden voornamelijk betrekking op herstructureringskosten in China en provisies voor milieuverplichtingen in België. Het operationeel resultaat (EBIT) na eenmalige kosten bedroeg € 268 miljoen, wat neerkomt op een marge van 8,0%. EBITDA bedroeg € 476 miljoen, wat een EBITDA-marge op omzet vertegenwoordigt van 14,2%.
De verkoop- en administratieve kosten stegen voornamelijk als gevolg van provisies voor dubieuze debiteuren. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling namen met 14% toe, in overeenstemming met de innovatiestrategie van Bekaert.
De renteopbrengsten en -lasten bedroegen € 66 miljoen (ten opzichte van € 50 miljoen) ten gevolge van de hogere gemiddelde nettoschuld. Overige financiële opbrengsten en lasten liepen op tot € 47 miljoen (ten opzichte van € 18 miljoen), voornamelijk door de winst op de verkoop van de Specialty Films activiteiten en op wisselkoersverschillen op dividenden uit China.
De winstbelasting bedroeg € 68 miljoen aan een effectief belastingstarief gelijkaardig als vorig jaar (27%).

COLUMN-BREAK
Het aandeel in de resultaten van joint ventures en geassocieerde ondernemingen bedroeg € 25 miljoen, wat lager is dan de
€ 36 miljoen van 2010. De resultaten werden negatief beïnvloed door prijsaanpassingen om Aziatische imports af te wenden in Brazilië en Chili.

Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € 207 miljoen. Rekening houdend met de minderheidsbelangen van derden (€ 15 miljoen) bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep
€ 193 miljoen, vergeleken met € 368 miljoen in 2010. EPS (perioderesultaat per aandeel) daalde van € 6,21 in 2010 naar
€ 3,27.

Balans

Op 31 december 2011 vertegenwoordigde het eigen vermogen 42,4% van de totale activa. De nettoschuld steeg tot € 860 miljoen, voornamelijk als resultaat van een stijging van het werkkapitaal en de investeringen.
Het gemiddelde werkkapitaal op omzet steeg van 21% naar 28%. De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg 48,7% wat in lijn is met de langetermijn doelstelling van 50%.1 Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor het boekjaar 2010.
² De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door de joint ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen.

TABLE-BREAK

Kasstroomoverzicht

De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen € 106 miljoen (2010: € 342 miljoen). Het operationeel werkkapitaal nam met € 200 miljoen toe ten gevolge van minder gunstige business omstandigheden in China.
De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 185 miljoen: € 267 miljoen van investeringen in onder meer Pacifisch Azië, Slovakije, Rusland en België, en een positief effect van € 101 miljoen ten gevolge van inkomsten uit de verkoop van deelnemingen (vooral Specialty Films activiteiten).

Investeringsupdate

De investeringen liepen op tot € 278 miljoen, waarvan € 267 miljoen in materiële vaste activa, vooral in Pacifisch Azië en in EMEA.
Bekaert dreef haar investeringen in onderzoek en ontwikkeling verder op tot een bedrag van € 90 miljoen in 2011. Deze uitgaven hadden voornamelijk betrekking op activiteiten van de internationale technologiecentra in Deerlijk (België) en Jiangyin (China). Als onderdeel van de algemene maatregelen om de zaagdraadactiviteiten af te slanken, wenst Bekaert vanaf 2012 een aanpassing door te voeren met betrekking tot de ingezette middelen en de ontwikkelingsprioriteiten in het technologisch centrum in Deerlijk en in de engineering plant in Ingelmunster. Meer details over het wereldwijde herschikkingsprogramma dat werd
aangekondigd op 2 februari 2012 zijn te lezen in het gerelateerde persbericht .

In de afgelopen maanden heeft Bekaert diverse initiatieven genomen ter ondersteuning van verdere groei:
Bekaert maakte op 15 november 2011 een openbaar aanbod tot inschrijving bekend via NV Bekaert SA met betrekking tot een obligatielening met dubbele tranche: een lening van 5 jaar en één van 8 jaar, voor een verwachte totale waarde van minimum € 200 miljoen in België en het Groothertogdom Luxemburg. Wegens groot succes werd de inschrijvingsperiode vervroegd afgesloten op 17 november 2011. Het totaal nominaal bedrag waarvoor obligaties werden uitgegeven werd vastgelegd op € 400 miljoen. Met deze uitgifte streeft Bekaert naar een optimaal globaal evenwicht tussen korte- en langetermijnschulden, alsook tussen bankfinanciering en financiering op kapitaalmarkten.

Bekaert en Xinyu Iron & Steel Co., Ltd (Xinsteel), een ijzer- en staalbedrijf gevestigd in Xinyu (Jiangxi, China), kondigen op 15 december 2011 de succesvolle afronding aan van hun partnerschapsovereenkomst waarbij Bekaert 50% van de aandelen verwerft van de verendraden- en Aluclad-activiteiten van Xinsteel in Xinyu (provincie Jiangxi, China). Deze activiteiten vertegenwoordigen een omzet op jaarbasis van ongeveer CNY 500 miljoen. Het aandeel in het resultaat van de joint venture werd vanaf 1 december 2011 in de resultatenrekening van Bekaert overeenkomstig de equity-methode opgenomen.

Bekaert en haar Chileense partners hebben op 22 december 2011 een overeenkomst getekend om de participatie in hun joint venture operaties in Chili, Peru en Canada te wijzigen. Hierdoor wordt Bekaert de hoofdaandeelhouder (52%) in het partnerschap en zullen de resultaten van de respectievelijke vennootschappen vanaf 2012 worden opgenomen in de geconsolideerde financiële rekeningen van de Groep.

COLUMN-BREAK

Bekaert en Element Partners, een investeringsfonds gevestigd in Pennsylvania, Verenigde Staten, hebben op 27 januari 2012 een overeenkomst getekend met betrekking tot de overname van de activiteiten van Bekaert Industrial Coatings door Element Partners. De overname behelst de productievestigingen in Deinze (België) en Jiangyin (China), de onderhoudsactiviteiten in Spring Green (VS), alsook de gerelateerde verkooporganisatie. De overeen-komst betreft alle 130 werknemers van het activiteitenplatform Industrial Coatings. De beoogde desinvestering van de Industrial Coatings activiteiten is een bevestiging van Bekaerts strategische focus op het realiseren van duurzame rendabele groei in activiteiten gerelateerd aan de kerncompetenties van de Groep: geavanceerde metaaltransformatie en deklagen.

Er vond geen terugkoop of vernietiging van aandelen plaats in 2011. Het totale aantal aandelen geboekt als eigen aandelen bedroeg 939 700 op 31 december 2011.

Segmentrapporten

EMEA

Bekaerts activiteitenplatformen presteerden goed in de meeste EMEA-markten. In de automobielsector noteerde Bekaert een solide omzetgroei in vergelijking met 2010. De verkoopcijfers daalden in het laatste kwartaal van 2011 ten gevolge van een beduidend lagere vraag in de sector van de zonneënergie en sterke prijsdruk in zeer competitieve markten in het algemeen. De gebruikelijke seizoensimpact van het laatste kwartaal remde de performantie van het segment bij jaareinde verder af.

Waar prijsevoluties van grondstoffen op basis van staal de inkomsten en marges in de eerste jaarhelft gunstig beïnvloedden, creëerden ze een negatief effect in de tweede helft van 2011.

De gebruikelijke opstartkosten bij productie-expansies in Slovakije en Rusland en de zeer zwakke
bezetting en hoge kosten in de Belgische zaagdraad- en roestvaste draadactiviteiten, tastten de
winstgevendheid van het segment in de tweede jaarhelft verder aan.

Noord-Amerika

De hogere omzet in Noord-Amerika was het gevolg van een solide vraag in de meeste sectoren, met uitzondering van de noodlijdende bouwsector en de algemeen zwakkere landbouwsector. De gebruikelijke seizoenseffecten en verlengde vakantiesluitingen bij klanten zorgden voor lagere activiteitsniveaus tijdens het laatste kwartaal. De organische groei ten opzichte van 2010 werd grotendeels ongedaan gemaakt door de impact van gedesinvesteerde activiteiten (-6% gerelateerd aan Specialty Films, Diamond-like coatings en Composieten) en ongunstige wisselkoersverschillen (-5%).

De winstgevendheid had in de tweede jaarhelft te lijden onder de lagere bezetting, de eindejaarssluitingen voor onderhoudswerken en de dalende grondstofprijzen.

Latijns-Amerika

Bekaerts dochtervennootschappen in Latijns-Amerika bleven gedurende het hele jaar een stevige omzetgroei optekenen. De verkoopvolumes waren hoog, vooral in Venezuela en Peru. Bekaert slaagde er ook in om kostenstijgingen door te rekenen in de verkoopprijzen, terwijl de wisselkoerseffecten ongunstig waren
(-4,5%).

De gezamenlijke omzet steeg met 8% in Latijns-Amerika. De sterke lokale valuta dwongen onze joint ventures om de prijzen neerwaarts aan te passen om competitieve imports succesvol af te wenden. Dit had een impact op de verkoopprijzen en marges van vooral de Braziliaanse activiteiten. Om de winstgevendheid te herstellen werden in alle Braziliaanse vestigingen projecten geïmplementeerd om de kostenstructuur te verbeteren, waaronder een ingrijpende herstructurering.

Pacifisch Azië

De kwartaalomzet kende gedurende het hele jaar een negatieve trend in Pacifisch Azië, ondanks de sterke groei in India en Indonesië.

De algemene volumestijging van het segment ten opzichte van 2010 werd meer dan teniet gedaan door een negatieve product-mix en een algemene vertraging van de groei in China. De nulgroei in de sector van de vrachtwagenbanden illustreert de snelheid waarmee de industrie er zich ontwikkelt tot een mature markt, met beperkte groeiperspectieven in een sterk competitieve omgeving. In de tweede jaarhelft van 2011 zorgde de drastisch gewijzigde zaagdraad business bovendien voor een beduidende aantasting van de omzet en winstgevendheid in China. De eenmalige opbrengsten en kosten reflecteren de initiatieven die in december 2011 werden genomen om er het zaagdraadplatform af te slanken.

  • Print