Raad van Bestuur & Comités

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit veertien leden, die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd worden. Acht bestuurders zijn benoemd op voordracht van de hoofdaandeelhouders. De functies van Voorzitter en van Gedelegeerd Bestuurder worden nooit door dezelfde persoon uitgeoefend. De Gedelegeerd Bestuurder is het enig lid van de Raad met een uitvoerende functie. Alle andere leden zijn niet-uitvoerende bestuurders.

Vier bestuurders zijn onafhankelijk op grond van de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code: Dr Alan Begg (voor het eerst benoemd in 2008), Sir Anthony Galsworthy (voor het eerst benoemd in 2004), Lady Barbara Thomas Judge (voor het eerst benoemd in 2007) en de heer Manfred Wennemer (benoemd in 2009, onafhankelijk sedert 1 januari 2010).

De Raad heeft in 2011 zes gewone vergaderingen gehouden. In het licht van zijn streven om voeling te houden met de wereldwijde activiteiten van Bekaert heeft de Raad een van zijn gewone vergaderingen in Slovakije gehouden. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de wet, de statuten en het Bekaert Charter, behandelde de Raad van Bestuur in 2011 onder meer de volgende onderwerpen:

 • de implicaties van de verslechterende business, economische en financiële omstandigheden op de lange- termijn strategie van Bekaert, en de repliek van de Groep;
 • de consolidatie van Bekaerts joint venture activiteiten in Chili, Peru en Canada;
 • de acquisitie van Qingdao Hansun;
 • de verkoop van de activiteit gespecialiseerde filmdeklagen;
 • het budget voor 2011;
 • de plannen voor de periode 2012-2014;
 • de uitkering van een interimdividend met een brutobedrag van € 0,67 per aandeel;
 • de toekenning van nieuwe aandelenopties uit hoofde van het Optieplan op Aandelen 2010-2014 (‘SOP2010-2014’);
 • de schuldpositie van de Groep, waaronder de openbare uitgifte van obligaties voor een totaal bedrag van € 400 miljoen;

 

 

Comités van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft drie adviserende comités opgericht.

Audit en Finance Comité

De samenstelling van het Audit en Finance Comité is conform artikel 526bis §2 van het Wetboek van vennootschappen: zijn vier leden zijn niet-uitvoerende bestuurders, en één lid, Lady Judge, is onafhankelijk. Haar deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit blijkt uit haar functie van ondervoorzitter van de Financial Reporting Council, de Britse toezichthouder voor boekhouding en corporate governance, die ze tot eind 2007 uitgeoefend heeft.

In afwijking op bepaling 5.2/3 van de Belgische Corporate Governance Code wordt het Comité voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur: Bekaert wenst immers dat de Voorzitter alle comités voorzit, om zo zijn specifieke taak van bescherming van de belangen van alle aandeelhouders optimaal te kunnen vervullen. In afwijking op bepaling 5.2/4 van de Belgische Corporate Governance Code, volgens hetwelk op zijn minst een meerderheid van de leden onafhankelijk moet zijn, is Bekaert van oordeel dat het Audit en Finance Comité de evenwichtige samenstelling van de voltallige Raad moet weerspiegelen.

De Gedelegeerd Bestuurder en de Chief Financial Officer zijn geen lid van het Comité, maar worden tot zijn vergaderingen uitgenodigd. Deze regeling waarborgt de noodzakelijke interactie tussen Raad van Bestuur en uitvoerend management.


Naam      Einde huidig mandaat     Aantal bijgewoonde vergaderingen
Baron Buysse     2012  
François de Visscher     2013  
Baudouin Velge     2013  
Lady Barbara Thomas Judge    2013  


Het Comité vergaderde in 2011 vier maal. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de wet en van het Bekaert Charter besteedde het Comité bijzondere aandacht aan:

 • de thesauriesituatie;
 • de activiteitenverslagen van het interne audit departement;
 • de voortgang van Bekaerts proces van analyse en beheersing van bedrijfsrisico’s (“enterprise risk management”); deze ERM analyse is gebaseerd op het in kaart brengen en de prioritizering (waarschijnlijkheid, impact en evolutie) van door Bekaert geïdentificeerde risico’s, en wordt permanent opgevolgd.

Benoemings- en Remuneratiecomité

De samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomité is conform artikel 526quater §2 van het Wetboek van vennootschappen: zijn drie leden zijn niet-uitvoerende bestuurders, het wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en zijn twee overige leden, Dr Begg en Lady Judge, zijn onafhankelijk. De deskundigheid van het Comité op het gebied van remuneratiebeleid blijkt uit de relevante ervaring van zijn leden.
 

Naam      Einde huidig mandaat    Aantal bijgewoonde vergaderingen
Baron Buysse     2012    4
Dr Alan Begg    2014    4
Lady Barbara Thomas Judge      2013    3

Twee door de hoofdaandeelhouders voorgedragen bestuurders worden tot de vergaderingen van het Comité uitgenodigd zonder dat ze er lid van zijn.

Het Comité vergaderde in 2011 vier maal. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de wet en van het Bekaert Charter behandelde het Comité voornamelijk de volgende onderwerpen:

 • de opvolging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur;
 • de opvolging van een ontslagnemend lid van het Bekaert Group Executive;
 • de toekomstige ruggengraat van het Bekaert management;
 • het remuneratiebeleid en de langetermijn incentiveplannen.

Strategisch Comité

Het Strategisch Comité telt zes leden, waarvan er vijf niet-uitvoerende bestuurders zijn. Het wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en bestaat voorts uit de Gedelegeerd Bestuurder en vier bestuurders, waarvan één bestuurder onafhankelijk is.

Name     Einde huidig mandaat     Aantal bijgewoonde vergaderingen 
Baron Buysse     2012    4
Bert De Graeve     2012    4
Baron Bekaert    2012    4
Count Charles de Liedekerke    2012    4
Maxime Jadot    2012    4
Sir Anthony Galsworthy    2012    4

Het Comité vergaderde in 2011 vier maal. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de statuten en van het Bekaert Charter heeft het Comité de plannen voor de periode 2012-2014 voor de Bekaert activiteiten in China besproken.

 • Print