Aandelen en aandeelhouders

Het Bekaert-aandeel in 2011

Onze benadering

Bekaert wil haar aandeelhouders financiële informatie van hoge kwaliteit bieden. We streven naar helderheid en transparantie en gaan daarom voortdurend een open dialoog aan met onze aandeelhouders.

Bekaert heeft er altijd voor gekozen snel te reageren op de internationale regelgeving. De geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt conform de International Financial Reporting Standards (IFRS), die door de Europese Unie zijn aanvaard.

Door waarde te creëren voor de klant, genereert Bekaert ook waarde voor de aandeelhouders en andere belanghebbenden. Zowel particuliere als institutionele beleggers halen voordeel uit het ononderbroken streven naar transparante verslaggeving, zowel op aandeelhoudersvergaderingen als tijdens bijeenkomsten met analisten. Hierdoor werd de samenstelling van de aandeelhoudersstructuur in toenemende mate internationaal.

Aandeelidentificatie

Het Bekaertaandeel noteert op NYSE Euronext Brussels als ISIN BE0974258874 (BEKB) en werd voor het eerst genoteerd in december 1972. De VVPR strip noteert als ISIN BE0005640140 (BEKS). De ICB-sectorcode is 2727 Diversified Industrials.

Het Bekaert-aandeel in 2011

De prijs van het aandeel startte op een nooit geziene hoogte van
€ 87,98 op 4 januari. Daarna volgde een vijf maanden durende periode waarin het aandeel zweefde tussen € 70 and € 85. Bekaert publiceerde sterke resultaten, dankzij de hoger-dan-verwachte bijdrage van Pacifisch Azië. Ondanks de belangrijke groei die in 2010 gerealiseerd werd en een uitstekend eerste kwartaal in 2011, werden de vooruitzichten getemperd door onzekerheden m.b.t. de maatregelen voor meer gecontroleerde groei in China en het beleid om de inflatie in verschillende landen binnen de perken te houden. Zowel de volatiliteit van de grondstofprijzen als de veranderingen in de fiscale aanmoedigingsprogramma’s in de zonneënergie-eindmarkten, vormden een aanwijziging voor meer onregelmatige groei.

Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door een gebrek aan richting van de financiële markten, zorgen over de vertragende economische actitiviteit, en de financiële onzekerheid in Europa. Ondanks het feit dat de meeste investeerders wisten dat Bekaerts marges niet duurzaam waren, domineerde de vrees voor prijsaanpassingen en verminderde winstverwachtingen voor zaagdraad het sentiment. Inderdaad, de fotovoltaïsche markten werden geconfronteerd met onvoorziene en snelle prijsdalingen.

Het tweede kwartaal was een van de meest uitdagende kwartalen voor de zonneënergie-industrie sinds de financiële crisis. De volledige impact van de Europese daling van de fiscale premies viel samen met de gevolgen van de toegenomen capaciteit van de concurrentie. Dit resulteerde in prijsdruk en een hoge overcapaciteit in de hele aanbodzijde van zonneënergie. Ook Bekaert voerde adequate prijsaanpassingen door om haar marktpositie in zaagdraad te verdedigen. Eind juni resulteerde dit alles in een scherpe daling van de prijs van het aandeel met meer dan 40% naar niveaus van ongeveer € 50.

De solide resultaten van de eerste helft van het jaar werden overschaduwd door de daling van de resultaten van Pacifisch Azië. Terwijl de niet-Chinese activiteiten een solide prestatie neerzetten, was het in het bijzonder de impact van de snellere en sterker dan verwachte druk op de zaagdraadprijzen die leidden tot die daling. Terwijl de margevermindering verwacht én duidelijk aangekondigd was, bereidden de financiële markten zich eerder voor op een geleidelijke afname. Niemand had deze scherpe daling kunnen voorzien. Door de prijsdruk sedert mei, was de impact zwaar en beïnvloedde ze reeds aanzienlijk de geconsolideerde marge in de eerste helft van het jaar.

In het derde kwartaal deed de algemene vertraging van de economische groei in China Bekaerts performantie in de rest van de wereld teniet. Bekaert boekte solide groei in de meeste segmenten maar het werd ook duidelijk dat de toegenomen zaagdraadcapaciteit van concurrenten resulteerde in een capaciteit die twee keer zo groot was als de vraag. De eerste tekenen van een licht herstel van de vraag in juli waren niet duurzaam en de vraag was onvoldoende om het toegenomen aanbod te compenseren. Dit leidde tot een aanzienlijke omzetvermindering. Prijsdalingen werden ingevoerd  tot meer dan 50%, in lijn met die in de waardeketen van de zonneënergie. De prijs van het aandeel daalde verder tot ongeveer € 30 in het derde kwartaal en meer dan 400 000 verhandelde aandelen per dag.

In het vierde kwartaal werden de analistenverwachtingen aanzienlijk verminderd, gebaseerd op de aanhoudende concurrentiële druk op prijzen en marges, een dalende vraag in de zonneënergie-eindmarkten (en in mindere mate staalkoord in China), de verstrakking van het Chinese kredietbeleid en globale macro-economische en financiële verontrusting, vooral in Europa. Bovenop de gebruikelijke seizoenseffecten op het einde van het jaar zag Bekaert een groeiende impact van de wereldwijde onzekere economische ontwikkelingen in de meeste markten. De laagste prijs van het aandeel bedroeg € 23,50 op 29 december. Het aandeel sloot op € 24,785 op 31 december 2011. Bekaert werd bevestigd als lid van de BEL20, de Belgische referentie-index, op plaats nr 16 met een marktkapitalisatie van € 1,5 miljard of US$ 1,9 miljard.

* Alle gegevens per aandeel van voor 2010 werden aangepast in functie van de aandelensplitsing.

Koersverloop tegenover beursindices

Verhandelde volumes

Het aantal dagelijks verhandelde aandelen was met 284 300 aandelen ongeveer 45% hoger dan in vergelijking met vorige jaren. Dit was het gevolg van een hoge volatiliteit die veroorzaakt werd door de veranderingen in de markt van de zonneënergie vanaf het tweede kwartaal. Op 29 juli 2011 piekte het volume; 1,5 miljoen aandelen werden op de dag van de aankondiging van de halfjaarresultaten verhandeld.
 
Bekaert slotkoersen en volumes in 2011


Bekaert tegenover de Bel20®, NEXT100 en NEXT150

Bekaert bekleedt de 16de plaats in de BEL20, met een marktkapitalisatie van € 1 486 miljoen, een free float marktkapitalisatie van € 966 miljoen (61,72% en binnen de free float band van 65%), een omloopsnelheid van 161% en een gewicht van 1,89%.

Bekaert tegenover de Bel20® (2011)
 


Bekaert tegenover de NEXT100 en de NEXT150 (2011)

PAGE-BREAK


Internationalisering van de aandeelhoudersstructuur en belangrijke deelnemingen

De sterke internationalisering van de aandeelhoudersstructuur die zich in de vorige jaren voltrok, zette zich ook in 2011 door. Omdat heel wat aandelen verhandeld werden, was het echter moeilijker om de institutionele aandeelhouders te identificeren.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de transparantiewet) heeft Bekaert, in haar statuten, aan de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud van 5% de statutaire quota van 3% en 7,50% toegevoegd. Een overzicht van de actuele kennisgevingen van deelnemingen van 3% of meer is te vinden in het Financieel Overzicht van dit jaarverslag (Informatie met betrekking tot de moedervennootschap: deelnemingen in het kapitaal).

De hoofdaandeelhouders bezitten 38,28% van de aandelen, terwijl de geïdentificeerde institutionele investeerders 39,3% van de aandelen bezitten. Van het totale aantal Bekaert aandelen is 2,87% op naam.

 

Kapitaalstructuur en dividend

Kapitaalstructuur

Per 31 december 2011 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van NV Bekaert SA € 176 512 000, vertegenwoordigd door 59 976 198 aandelen zonder vermelding van waarde. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Het aantal VVPR strips bedraagt 12 648 201.

Het totale aantal uitstaande warrants onder de aandelenoptieplannen SOP1 en SOP2005-2009 bedraagt 644 108.

In de loop van 2011 werden in totaal 91 225 warrants uitgeoefend onder de SOP1 en SOP2005-2009 aandelenoptieplannen voor werknemers. Dit resulteerde in de uitgifte van 91 225 nieuwe aandelen en VVPR strips NV Bekaert SA, een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met
€ 270 000 en een verhoging van de uitgiftepremie met € 2 275 952,33.

Per 31 december 2010 had de vennootschap 963 700 eigen aandelen in portefeuille, die in 2011 als volgt zijn aangewend:

  • er werden 24 000 aandelen geleverd aan een persoon die in 2011 zijn opties conform het aandelenoptieplan SOP2 had uitgeoefend; en
  • de resterende 939 700 aandelen worden in portefeuille gehouden.

In 2011 werden geen eigen aandelen ingekocht noch vernietigd.

In 2011 vond een eerste toekenning van opties plaats in het kader van het nieuwe Optieplan op Aandelen NV Bekaert SA 2010-2014 (“SOP2010-2014”): er werden 360 925 opties toegekend aan leden van het Bekaert Group Executive, het senior management en een beperkt aantal kaderleden van de vennootschap en van enkele van haar dochtervennootschappen. Elke optie zal kunnen worden omgezet in één bestaand aandeel (zonder VVPR strip) NV Bekaert SA tegen een uitoefenprijs van € 77,00. Op 22 december 2011 vond een tweede aanbod van 293 800 opties plaats. Elke optie van de tweede serie zal in één bestaand aandeel zonder VVPR strip NV Bekaert SA omgezet kunnen worden tegen een uitoefenprijs van € 25,14.

Het SOP2010-2014 plan en zijn voorgangers zijn conform de relevante bepalingen van de wet van 26 maart 1999 en de artikelen 520ter en 525, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen.

Detailgegevens omtrent kapitaal, aandelen en aandelenoptieplannen zijn te vinden in het Financieel Overzicht (Toelichting 6.11 bij de geconsolideerde jaarrekening).

Bekaerts dividendbeleid

Het is het beleid van de Raad van Bestuur om de Algemene Vergadering van aandeelhouders een winstverdeling voor te stellen die, in zoverre de winst het toelaat, enerzijds een stabiel of toenemend dividend oplevert en anderzijds een adequate cashflow verzekert voor investeringen en zelffinanciering ter ondersteuning van de groei. In de praktijk betekent dit dat de vennootschap streeft naar een pay-out ratio van circa 40% van het aan de Groep toerekenbare perioderesultaat over de lange termijn.

In juli keurde de Raad van Bestuur de uitkering goed van een bruto interimdividend van € 0,67 per aandeel.

* Alle aandelengerelateerde indicatoren van voor 2010 werden aangepast in functie van de aandelensplitsing.
** Dividend onderhevig aan goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders 2012.
*** Onderhevig aan de tax-wetgeving van toepassing

Voorstel van resultaatsverwerking

De Raad van Bestuur zal de op 9 mei 2012 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen een brutodividend van € 0,50 per aandeel uit te keren. Samen met het in oktober 2011 betaalde bruto interimdividend van € 0,67 per aandeel zou dit resulteren in een totaal brutodividend van € 1,17 voor 2011.

Algemene Vergaderingen van aandeelhouders

De Gewone Algemene Vergadering vond op 11 mei 2011 plaats. Een Buitengewone Algemene Vergadering werd op dezelfde dag gehouden. Op 7 april 2011 vond een Bijzondere Algemene Vergadering plaats. De besluiten van de drie vergaderingen zijn op www.bekaert.com terug te vinden.

Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar in
de Bekaert Shareholders’ Guide 2011 en op www.bekaert.com

  • Print